ความแตกต่างระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์

ศิลปะและวิทยาศาสตร์เป็นหมวดหมู่ที่สำคัญในระดับสากล โดยที่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะจินตนาการถึงชีวิตของเรา ทั้งสองสิ่งนี้และอีกประการหนึ่งมีส่วนทำให้เกิดความรู้ที่ดีขึ้นเกี่ยวกับโลกและตัวมนุษย์เอง แต่รูปแบบการดำรงอยู่ในแต่ละกรณีสามารถแยกความแตกต่างได้

คำจำกัดความ

ศิลปะ เป็นศูนย์รวมของ ปรากฎการณ์ของความเป็นจริงในรูปศิลปะ เมื่อสร้างสรรค์ผลงาน ครีเอเตอร์จะพยายามแสดงให้เห็นว่าเขามองโลกรอบตัวอย่างไร รวมทั้งเล่าความประทับใจและประสบการณ์ของเขา ผลลัพธ์ที่ได้อยู่ใกล้และสำคัญกับคนอื่นๆ ประเภทของศิลปะ ได้แก่ ประติมากรรม จิตรกรรม ท่าเต้น

วิทยาศาสตร์ มีส่วนร่วมในการได้มาและการจัดระบบความรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัว นักวิทยาศาสตร์คือนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่ทำงานในด้านต่าง ๆ ของชีวิต กิจกรรมของพวกเขาสามารถเป็นได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

การเปรียบเทียบ

เกณฑ์คือศิลปะถูกกล่าวถึงด้านประสาทสัมผัสของการรับรู้ของมนุษย์ เปิดโอกาสให้ผู้เขียนได้แสดงอารมณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง และความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจนำทางศิลปิน ความตื่นเต้นของจิตวิญญาณ ความสุข ความคาดหมายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขา ไม่ใช่กรอบและบรรทัดฐานที่เข้มงวด

ผลงานศิลปะเป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่เป็นรูปเป็นร่าง ในด้านฝีมือก็อยู่ในระดับสูงสุด พลังทางศิลปะของงานนี้ทำให้ผู้ที่รับรู้ถึงความรู้สึกที่รุนแรงและคิดชีวิตใหม่ ความแตกต่างระหว่างศิลปะกับวิทยาศาสตร์คือดึงดูดใจ

วิทยาศาสตร์แตกต่างด้วยความเข้มงวดและเป็นกลาง เป็นการสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นจริงซึ่งอยู่ในรูปแบบของสัจพจน์ สูตร คำอธิบายปรากฏการณ์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นเชื่อถือได้เสมอ เนื่องจากทุกสิ่งที่ตรวจสอบผ่านการวิเคราะห์ที่สำคัญ ได้รับการยืนยันโดยข้อเท็จจริงและการทดลอง วิทยาศาสตร์อาศัยตรรกะ ละทิ้งความรู้สึกและอารมณ์

เป้าหมายของการดำรงอยู่ของทั้งสองต่างกัน หากงานศิลปะเป็นสิ่งสำคัญในการแสดงอุดมคติทางสุนทรียะและทิศทางของความคิดของผู้คนไปสู่ความดี วิทยาศาสตร์ก็ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดในการระบุรูปแบบที่มีอยู่ ศิลปะสะท้อนถึงความเป็นตัวของตัวเองและตัวบุคคล ลักษณะทั่วไปมีชัยในวิทยาศาสตร์

ศิลปะเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมในอดีตและเปลี่ยนแปลงได้ ค่านิยมและอุดมคติขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณของยุคปัจจุบัน ศิลปะแสดงให้เห็นชีวิตในพลวัตของมัน วิทยาศาสตร์เป็นแบบคงที่ ข้อสรุปและกฎหมายไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและแม้กระทั่งเมื่อมีการตรวจสอบการพัฒนาใดๆ รูปแบบที่เปิดเผยจะได้รับการแก้ไขในหมวดหมู่นามธรรมคงที่

ศิลปะและวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างไร? ความจริงที่ว่างานศิลปะชิ้นเอกไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากตำราเรียน พวกเขาเป็นตัวแทนของปริศนาและสามารถมอบความสุขให้กับผู้ชมได้ ยิ่งไปกว่านั้น ความเข้าใจในงานดังกล่าวก็แตกต่างกันไปตามแต่ละคน ในทางกลับกัน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เพื่อความเพลิดเพลิน พวกเขาเหมือนกันสำหรับทุกคนและเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเสมอ

ตาราง

)
ศิลปะ วิทยาศาสตร์
ดึงดูดใจตามตรรกะ
ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสำคัญวัตถุประสงค์และเป็นกลาง
สร้างภาพศิลปะดำเนินการด้วยสูตรนามธรรม
แสดงออกถึงอุดมคติทางสุนทรียะกำหนดรูปแบบ
จินตนาการของเกมความน่าเชื่อถือ
มักจะสะท้อนถึงปัจเจกบุคคลใช้ลักษณะทั่วไป
ขึ้นอยู่กับยุคสมัยอิสระทางประวัติศาสตร์
แสดงให้เห็นชีวิตในพลวัตคงที่
น่ารื่นรมย์ในทางปฏิบัติ
ทุกคนรับรู้ในแบบของเขาเองความรู้เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
.