Skillnad mellan allmänt och kommanditbolag.

Entreprenörsverksamhet i Ryska federationen kan utföras av medborgare som bildar partnerskap. De är av två huvudtyper - fullständiga och begränsade. Vad är specificiteten för var och en av dem?

Vad är ett allmänt partnerskap?

Enligt innebär ett allmänt partnerskap en institution som skapades i enlighet med ett avtal som ingåtts mellan partner:

 • för att gemensamt bedriva entreprenörsverksamhet på uppdrag av den relevanta organisationen;
 • förutsatt att etableringens skyldigheter säkerställs av partnerns egendom.

En person kan vara medlem i endast en organisation av motsvarande typ. Ett allmänt partnerskap bildas genom undertecknandet av en stiftelsesamling från partnernas sida. Detta dokument fixar:

 • storleken och strukturen på det insatta kapitalet;
 • storleken och proceduren för att justera andelarna i var och en av partnerna.
 • storlek, struktur och förfarande för att investera bidrag i partnerskapet.
 • deltagares ansvar för underlåtenhet att fullgöra förpliktelser om investering av insättningar.

Affärer i form av ett fullständigt partnerskap bedrivs kollektivt. Ibland registreras mekanismen för att fatta beslut med majoritetsområden i de ingående dokumenten. Var och en av kamraterna, på ett eller annat sätt, har rätt att delta i diskussionen av relevanta frågor, samt att bedriva affärer för den etablerade organisationens räkning (om inte annat anges i avtalet). Innan transaktioner avslutas måste dock partnern få samtycke för att ingå rättsförhållanden från andra medlemmar i föreningen eller ha en fullmakt som bekräftar de nödvändiga befogenheterna.

Var och en av de partners som bildade en organisation av den aktuella typen är skyldig:

 • att delta i utvecklingen av verksamheten i i överensstämmelse med de villkor som anges i sammanslutningen;
 • att investera minst hälften av den fastställda andelen av bidraget till organisationens kapital när den registreras, resten av medlen - för att överföra till partnerskapet inom den tidsram som anges i avtalet;
 • för att samordna transaktioner för egen räkning eller för andra personers intressen som liknar dem som är föremål för kommersiell verksamhet i partnerskapet.

Om en medlem i föreningen bryter mot någon av ovanstående regler, har hans partner rätt att kräva skadestånd från honom. Om de uppstår till följd av en okoordinerad transaktion med deltagande av andra personer, kan partnerna kräva ersättning för förluster på bekostnad av de medel som partnern erhållit inom ramen för den relevanta transaktionen.

Vinst, såväl som förluster, inom ramen för ett fullständigt partnerskap bör fördelas mellan dess grundare i enlighet med en andel som kännetecknar storleken på andelarna i var och en av det bidragna kapitalet i organisationen - om inte andra villkoren anges i stiftelseavtalet eller något annat annat avtal mellan kamraterna.

Det är viktigt att partnerskapets nettotillgångar överstiger det insatta kapitalets belopp, eller åtminstone är lika med det, annars kommer organisationens grundare inte att ha rättslig möjlighet att dela ut den gemensamt mottagna vinsten.

Partnerns ansvar för förpliktelser - dotterbolag. Om andra deltagare (som därför inte är deras grundare) ansluter sig till organisationen, kommer de att ansvara för partnerskapets skyldigheter på samma sätt som andra.

Om en medlem i organisationen är skyldig att betala de uppkomna skulderna kan hans andel i partnerskapet användas som säkerhet - förutsatt att annan egendom som ägs av personen inte räcker för att kompensera för skulden. Andelen tillgångar i partnerskapet beror på deras bokförda värde, vilket bestäms i det ögonblick då långivarna ansöker om låntagaren för att överföra företagets tillgångar för att betala tillbaka lånet.

Om andelen till förmån för långivaren separeras från partnerskapet upphör låntagaren att delta i verksamheten som partner. Men i ytterligare två år fortsätter han att bära ansvaret för organisationens skyldigheter på samma sätt som tidigare partners.

En deltagare i ett partnerskap kan utvisas ur föreningen i ett rättsligt förfarande i enlighet med partnernas enhälliga beslut, fattat på grundval av objektiva skäl - till exempel om en person bryter mot de skyldigheter som bestäms av kontraktet.

En deltagare i ett partnerskap kan lämna verksamheten på eget initiativ - genom att skriva ett uttalande om det. Detta måste göras 6 månader innan verksamheten avslutas som kamrat. Av giltiga skäl är det möjligt att minska denna period.

Vad är ett kommanditbolag?

Ett kommanditbolag, liksom ett fullständigt partnerskap, är en institution som skapats för att förena entreprenörernas ansträngningar och gemensamt bedriva verksamhet. Men den innehåller 2 grupper av partners:

 • hela kamrater;
 • kommanditbolag eller investerare.

Aktiviteterna i den förra utförs i enlighet med alla regler som vi har diskuterat ovan. Det vill säga att de är fullt ansvariga för organisationens skyldigheter, fattar viktiga beslut i näringslivet.

​​

I sin tur deltar aktieägarna praktiskt taget inte i partnerskapets angelägenheter, men samtidigt är de inte ansvariga för organisationens beslutsfattande, liksom för dess skyldigheter. Allt de gör är att investera pengar mot den potentiella vinsten. Kamraterna får ytterligare kapital, vilket gör det möjligt att säkerställa verksamhetens tillväxt.

Organisationer av denna typ kallas också kommanditbolag. De betraktas som affärsformer, genom etableringen av vilka entreprenörer kan, utifrån förtroendefulla relationer med investerare, locka till ytterligare investeringar utan betydande risker.

Jämförelse

Huvudskillnaden mellan ett allmänt partnerskap och ett kommanditbolag är att den första organisationen inte tillhandahåller deltagande av investerare eller kommanditbolag: alla grundare eller nya medlemmar i partnerskapet är fullt ansvarig för resultaten i affärer. I sin tur finns det i ett kommanditbolag investerare som endast är ansvariga för företagets förluster inom gränserna för de investerade beloppen.

I övrigt är den juridiska karaktären hos båda typerna av organisationer i fråga densamma. De har samma status i relationer med partners. De allmänna partners som ingår i ett kommanditbolag har samma rättigheter och skyldigheter som om motsvarande förening inte innebar deltagande av kommanditbolag i näringslivet.

Efter att ha övervägt skillnaden mellan ett bolag och ett kommanditbolag kommer vi att fastställa slutsatserna i tabellen.

Tabell

Allmän partnerskap Kommanditbolag
Vad har de gemensamt?
Rättslig status för båda typerna av organisationer i relationer med partner och motparter är identisk
Båda typerna av organisationer har allmänna kamrater, som driver verksamheten och ansvarar för partnerskapets skyldigheter
Vad är skillnaden mellan dem?
Involverar inte kommanditbolag eller investerare i näringslivetTillåter kommanditbolag som investerar egna medel i partnerskapets kapital
Alla affärsdeltagare är fullt ansvariga för organisationens skyldigheterAktieägare ansvarar endast för företagets åtaganden i den utsträckning de själva investerar i kapitalet i partnerskapet
.