Ako určiť environmentálnu triedu automobilu?

Väčšina rozvinutých krajín má na vozidlá prísne environmentálne požiadavky. Na základe stupňa ich súladu môžu autá patriť do jednej alebo druhej triedy. Aká je špecifickosť tohto druhu noriem platných v Rusku? Ako určiť ekologickú triedu automobilu, ktorý sa dováža do Ruskej federácie alebo sa u nás vyrába?

Môžeme zvážiť tieto otázky:

 • , ktorí študovali podstatu environmentálnych noriem platných v Ruskej federácii a súvisiacich s používaním vozidiel, ako aj definíciu konceptu „ekologickej triedy automobilu“;
 • preskúmaním možností zistenia, či stroj patrí do konkrétnej kategórie.

Začnime prvým bodom.

Aké environmentálne normy pre vozidlá platia v Ruská federácia a čo je „trieda životného prostredia“?

Hlavným zdrojom práva upravujúceho environmentálne požiadavky na vozidlá v Rusku sú technické predpisy colnej únie TR CU 018/2011, schválené rozhodnutím Komisie CU v decembri 2011. Predtým, ako tento dokument nadobudol účinnosť, boli v Rusku ustanovené príslušné environmentálne normy ustanoveniami vládneho nariadenia č. 609 prijatého v októbri 2005.

Pojem „ekologická trieda“ je stanovený v uznesení č. 609, ktoré stratilo svoju platnosť, a v technických predpisoch UK. V prvom prameni zákona bol príslušný termín chápaný ako klasifikačný kód, ktorý charakterizuje auto a jeho motor v korelácii s emisiami. Technické predpisy vozidla hovoria, že ekologická trieda by mala korelovať aj s požiadavkami na systémy diagnostiky palubných vozidiel.

Technické predpisy CU odkazujú na:

 • Dohoda o jednotných technických požiadavkách na autá, podpísaná v Ženeve v roku 1958;
 • Dohoda o globálnom technickom predpise pre automobily, uzavretá tiež v Ženeve v roku 1998;
 • Dohoda o jednotných podmienkach pre kontroly vozidiel, podpísaná vo Viedni v roku 1997.

Vyhláška č. 609 sa tiež odvoláva na Ženevskú dohodu z roku 1958, zmenenú a doplnenú v októbri 1996.

Ruské environmentálne normy teda v skutočnosti zodpovedajú medzinárodným.

Technické predpisy colnej únie v súčasnosti obsahujú 6 environmentálnych tried - od 0 do 5. Prakticky zodpovedajú normám Euro 0 - Euro 5 schváleným EHK OSN. Príslušná inštitúcia vyvinula aj environmentálnu triedu Euro 6, ktorá sa očakáva, že sa čoskoro prejaví v ruských prameňoch práva.

V Ruskej federácii zatiaľ platí norma Euro 5. V súlade s ustanoveniami listu Ministerstva priemyslu a obchodu Ruskej federácie č. RA-245/20, po 1.01..2014, autá patriace do nižších tried nemožno dovážať do Ruskej federácie. Výnimkou sú autá, ktoré majú osvedčenie o zhode získané pred 31.12.2013. Tento dokument však bude možné použiť pri dovoze automobilov iba do 31.12.2015.

Zaradenie automobilov do jednej alebo druhej ekologickej triedy je predurčené predovšetkým úrovňou obsahu ich výfukových plynov:

 • oxidy dusíka;
 • uhľovodíky;
 • tuhé častice;
 • oxid uhoľnatý.

Čím je auto menšie, tým je ekologickejšie a tým vyššie na rebríčku „triedy“.

Vo väčšine prípadov zodpovedajúca úroveň emisií koreluje s rokom výroby vozidla. Výrobcovia strojov sa tak pokúšajú prispôsobiť svoje výrobné linky aktuálnym zákonným požiadavkám.

V európskych krajinách sa normy predurčené obsahom Ženevských dohôd skutočne zavádzajú od roku 1988. V Ruskej federácii boli tieto zakotvené v legislatíve až v roku 2005 - prijatím rezolúcie č. 609. Ruské automobilky preto relatívne nedávno začali stabilne prispôsobovať výrobu automobilov medzinárodným požiadavkám. Preto sa vo všeobecnom prípade overovanie zhody automobilov ruských značiek vyrobených pred rokom 2005 s nimi nevykonáva.

Nové stroje vyrobené v Ruskej federácii po implementácii noriem EHK OSN je však možné ľahko priradiť k jednej alebo druhej triede životného prostredia. Rovnako tak staršie európske autá. Ako však určiť environmentálnu triedu automobilu?

Spôsoby určenia environmentálnej triedy automobilu

Existujú tri také metódy, ktoré sú najdostupnejšie:

 • kontrola názvu vozidla - môže to byť uviesť environmentálnu triedu;
 • použitie korešpondenčnej tabuľky Rosstandart;
 • Zadanie VIN do online databázy schvaľovania vozidiel Rosstandartu.
 • ​​

Pozrime sa podrobnejšie na ich špecifiká.

Trieda EMC v TCP

Prvým spôsobom, ako zistiť environmentálnu triedu automobilu, je pozrieť sa na jeho TCP. V zodpovedajúcom dokumente novej vzorky sú potrebné informácie zaznamenané v riadku 13 a so slovami - „prvý“, „druhý,“ tretí “atď.

V niektorých prípadoch, ak napríklad protokol TCP neobsahuje zodpovedajúci riadok, je možné environmentálnu triedu vozidla uviesť v časti „Špeciálne značky“, ktorá sa nachádza v ľavej hornej časti TCP.

Ak označený dokument neobsahuje informácie o ekologickej triede, môžete sa ho pokúsiť „vypočítať“ na základe údajov uvedených v tabuľke Rosstandart.

Environmentálna trieda v tabuľke Rosstandart

Hlavná vládna agentúra zodpovedná za certifikáciu vozidiel v oblasti dodržiavania environmentálnych noriem Ruskej federácie vydala štítok, s ktorým môže vlastník vozidla približne určiť, že patrí do tej či onej environmentálnej triedy. Tento dokument je možné stiahnuť tu.

Hlavnými kritériami zaradenia automobilov do environmentálnych tried používaných spoločnosťou Rosstandart sú rok výroby a krajina pôvodu. Oddelenie zároveň zahŕňa do zoznamu krajín, ktoré vyrábajú autá, aj štáty nachádzajúce sa mimo Európy - USA, Kanada, Japonsko, Kórea, Malajzia, Čína. Preto môžeme povedať, že Rosstandart pri vývoji príslušných kritérií zohľadnil nielen požiadavky EHK OSN, ale aj normy prijaté v týchto štátoch.

Upozorňujeme, že Ruská federácia nie je zaradená do zoznamu krajín, ktoré sú zahrnuté v tabuľke Rosstandartu. Dôvod sme naznačili vyššie - v Rusku boli kritériá EHK OSN legislatívne zakotvené relatívne nedávno, a preto nie je úplne správne porovnávať ruské autá vyrobené napríklad v 90. rokoch alebo na začiatku minulého storočia s európskymi, pokiaľ ide o súlad s ochranou životného prostredia. požiadavky....

Ak na základe výsledkov porovnávania údajov o automobile s kritériami uvedenými na štítku Rosstandart existujú pochybnosti, môžete sa pokúsiť zistiť environmentálnu triedu automobilu pomocou VIN.

Príslušný identifikátor je spravidla umiestnený na špeciálnych typových štítkoch alebo v vyrazenej forme v oblasti motora, pod kapotou, niekedy vo vnútri kabíny na paneli. pod predné sklo, alebo priamo na nemčinu

Zistite emisnú triedu pomocou VIN

Ako určíte emisnú triedu vozidla pomocou VIN? Web Rosstandart nám opäť pomôže vyriešiť tento problém. Tentoraz musíte využiť online službu agentúry, pomocou ktorej môžete zadávať dotazy do databázy schválení vydaných spoločnosťou Rosstandart. Nachádza sa tu - http://www.gost.ru/wps/portal/pages. OTTS. Musíte počkať, kým sa táto stránka načíta, a potom kliknite na odkaz „Hľadať“. Potom sa otvorí online formulár, v ktorom budete musieť zadať VIN.

Výhodou uvedenej metódy získavania informácií o ekologickej triede stroja je presnosť výsledku. Systém Rosstandart rozpoznávajúci VIN vydáva také informácie o zodpovedajúcom automobile, ako sú:

 • značka;
 • typ;
 • číslo schválenia;
 • dátum vydania a platnosť dokumentu;
 • environmentálna trieda.

Avšak iba za jednej podmienky - ak je uvedené VIN k dispozícii v databáze Rosstandart. Existuje možnosť, že údaje o požadovanom aute nebudú k dispozícii na oddelení. V takom prípade bude musieť vlastník auta využiť alternatívne možnosti. Napríklad - osobne kontaktujte Rosstandart telefonicky uvedeným na webovej stránke agentúry alebo prostredníctvom online formulára http://www.gost.ru/wps/portal/pages/questions/putquestion.

Ako určiť environmentálnu triedu nákladného vozidla? Regulačné akty, ktoré stanovujú požiadavky na úroveň emisií v Ruskej federácii (respektíve v Európe), sa vzťahujú na vozidlá akéhokoľvek typu. Pokiaľ sa v niektorých prípadoch jednotlivé ustanovenia zákonov môžu líšiť, pokiaľ ide o nadobudnutie účinnosti - pre osobné a nákladné automobily. Environmentálne triedy ustanovené legislatívou Ruskej federácie a európskymi právnymi predpismi sú však pre osobné a nákladné autá rovnaké. Preto metódy získavania informácií o súlade druhých požiadaviek environmentálnych zákonov budú rovnaké, ako sme diskutovali vyššie.

.