Różnica między importem a eksportem.

Niemal wszystkie nowoczesne państwa eksportują i importują towary. Jaka jest specyfika obu rodzajów interakcji międzynarodowej?

Jaka jest specyfika importu?

W punkcie import zwyczajowo rozumie się import towarów na terytorium państwa z innych krajów w celu ich sprzedaży na rynku krajowym. Jeżeli produkt jest importowany z jednego kraju do drugiego, a następnie wysyłany do kraju trzeciego, procedura ta nazywana jest tranzytem. Ale w tym przypadku kraj trzeci będzie uważany za importera.

Należy zauważyć, że producent produktów przywożonych z innego państwa może należeć do państwa przywozu. W tym przypadku ważne jest, gdzie dokładnie następuje wydanie towaru – przynależność prawna fabryki nie ma znaczenia.

Cła są zazwyczaj płatne przy przywozie. Zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo towary są kontrolowane i sprawdzane. W niektórych przypadkach produkty mogą nie zostać dopuszczone do przekroczenia granicy - na przykład, jeśli ustawodawstwo kraju importującego zabrania importu produktów wytworzonych w danym kraju.

W szerokim znaczeniu termin „import” można rozumieć jako nabycie przez państwo za granicą wszelkich aktywów (towarów, usług lub wartości). Na przykład import kapitału i technologii.

Jaka jest specyfika eksportu?

W punkcie eksport zwyczajowo rozumie się z kolei eksport towarów z państwa na terytorium innego państwa w celu sprzedaży. Podobnie produkty wytwarzane przez firmę należącą do kraju, do którego dostarczane są towary, mogą być również eksportowane.

Większość eksportowanych towarów (w szczególności, jeśli mówimy o ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej) nie podlega żadnym opłatom celnym. Ale można je sprawdzić na granicy równie dokładnie, jak przy imporcie - na wypadek, gdyby ktoś chciał wykorzystać kanały eksportowe do wywiezienia z kraju produktów zakazanych lub wartościowych dla państwa.

W szerokim znaczeniu termin „eksport” może być zasadniczo rozumiany jako dostarczanie przez to lub inne państwo jakichkolwiek aktywów (towarów, usług, wartości) za granicę. A zatem jest też eksport kapitału i technologii.

Porównanie

Główna różnica między przywozem a wywozem polega na tym, że w pierwszym przypadku towary są przywożone do kraju w celu sprzedaży, w drugim są one eksportowane do innego państwa również w celu sprzedaży.

Można zauważyć, że istnieje procedura reeksportu – gdy towary przywożone do jednego lub drugiego kraju są następnie eksportowane do innych państw. Powrotny wywóz różni się w tym przypadku od tranzytu tym, że w drugiej procedurze towar nie przechodzi przewidzianych prawem procedur celnych. Szczególnym przypadkiem reeksportu jest sytuacja, gdy raz wyeksportowany produkt po pewnym czasie wraca do stanu, w jakim został pierwotnie wyprodukowany.

Przy przywozie płaci się dużą kwotę należności celnych, przy wywozie zazwyczaj są one znacznie niższe.

Jeżeli wartość towarów wywiezionych z państwa przewyższa wartość towarów do niego wwiezionych, w gospodarce państwa powstaje dodatnie saldo. Jeśli jest odwrotnie, pojawia się saldo ujemne.

Po ustaleniu, jaka jest różnica między importem a eksportem, wnioski utrwalimy w małej tabeli.

Tabela

Import Eksport
Czy proces importu niektórych towarów do kraju z innego państwa w celu ich dalszej sprzedaży na jego terytoriumCzy proces eksportu niektórych towarów z kraju do innego państwa w celu ich dalszą sprzedaż na swoim terytorium
Zakłada uiszczenie opłat celnych za większość przywożonych towarówZakłada uiszczenie opłat celnych za ograniczoną liczbę kategorii wywożonych towarów
.